ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A www.long-time-liner.hu…………………… honlapot üzemelteti:

 

Cégnév: Brigitta Cosmetic Kft.  (továbbiakban: Szolgáltató)

Cégjegyzékszám: 01 09 192001

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék……

Adószám: 13726278242 ………………….

Székhely: Budapest 1073. Osváth u. 7

Telephely: Budapest 1118 Homonna u. 2-4

Képviseli: Kelemen Brigitta Mária ………

Bankszámla: 10100716-56990200-01000006

Telefonszám: 06203146541………………

E-mail cím:  brigittakelemen3@gmail.com

Honlap: www.long-time-liner.hu ………………………

 

Tárhely-szolgáltató: Brigitta Cosmetic Kft.

Székhely: Budapest 1073. Osváth u. 7.

Telephely: Budapest 1118 Homonna u. 2-4

Honlap: www.long-time-liner.hu

Telefonszám: 06203146541

E-mail cím: :  brigittakelemen3@gmail.com

 

1. Alapvető rendelkezések

Valamennyi igénybe vevő részére a jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a honlap használatára vonatkozó alapvető feltételeket, jogokat és kötelezettségeket. A jelen általános szerződési feltételek értelmében a honlap minden látogatója igénybe vevőnek minősül.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi felhasználásra, szerződésre irányadóak, feltéve, hogy szerződő felek külön megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott általános szerződési feltételeket. A honlap szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe. A jövőben történő általános szerződési feltételeket érintő módosításokat Szolgáltató a honlapján közzéteszi és a változásra igénybe vevők figyelmét felhívja. A jelen általános szerződési feltételek folyamatosan elérhető a honlapon.

2. A honlapon megrendelhetőtermékek, szolgáltatások köre

A honlapon az alábbi termékek és szolgáltatások érhetők el: Reviderm, Long-Time-Liner, Dr Joseph, kozmetika, sminktetoválás,

A honlapon megrendelhető termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél található leírásokban szerepel bővebb tájékoztatás. Szolgáltató a honlapon részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, árát, a termékekről fotót jeleníthet meg. Az egyes termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek. Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3. A megrendelés menete, a szerződés nyelve, formája

A megrendelés során figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. A megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőség van az igénybe vevő által bevitt adatok módosítására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Igénybe vevő felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan, a valóságnak megfelelően kerüljenek megadásra, mivel a megadott adatok alapján kerül sor a szolgáltatás teljesítésére (pl. a termék szállítására, számlázásra). Hibásan megadott e-mail cím a visszaigazolás kézbesítését meghiúsíthatja és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Igénybe vevő a megrendelésének elküldésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a hibás adatbeviteléből, a jogellenesen megadott adatokból eredő kárát és költségét igénybe vevőre hárítani. Amennyiben az igénybe vevő által a megrendelés során megadott adat vélelmezhetően megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megrendelést további adategyeztetésig visszatartsa, végső esetben törölje.

Az adatok ellenőrzését követően kerülhet sor a megrendelés elektronikus továbbítására. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Amennyiben erre a visszaigazolásra a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem kerül sor, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Ez a visszaigazolás kizárólag az igénybe vevő megrendelésének a Szolgáltatóhoz történt megérkezését igazolja. A visszaigazolás még nem tekinthető az igénybe vevő által elektronikusan elküldött megrendelés elfogadásának, tehát nem jelenti a szerződés létrejöttét. Az így visszaigazolt megrendelés esetén Szolgáltató még nem köteles a termék szállítására, mivel ekkor a felek között még nem jött létre a szerződés, így az igénybe vevő sem követelheti a Szolgáltatótól a szerződés teljesítését.

Szolgáltató a visszaigazolás elküldését követően – a megrendelés teljesíthetőségéről történt meggyőződése után – legkésőbb …24… órán belül e-mailben értesíti az igénybe vevőt a megrendelés elfogadásáról és a szerződés teljesíthetőségéről. Ez az e-mail minősül a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatának, amely által a szerződés létrejön.

A megrendelés elfogadásával felek között szerződés jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.  Szolgáltató a szerződést rögzíti, és az utóbb hozzáférhető. Szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

 

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben a szerződésfogyasztó és a vállalkozás között jön létre, a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

Regisztráció

A honlap megtekintése és az azon történő keresés és megrendelés regisztráció nélkül is lehetséges. Szolgáltató a honlapon az igénybe vevők részére, különösen a szolgáltatás igénybevételének megkönnyítése céljából regisztrációt biztosíthat. Regisztráció esetén az oldalra belépve igénybe vevőnek egyes adatait nem kell újra kitölteni, továbbá lehetősége van a korábbi megrendelések megtekintésére is. Szolgáltató az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz kötheti.

A regisztráció során az adatok kitöltésekor figyelni kell az adatok pontos, teljes, naprakész, a valóságnak megfelelő megadására. Az adatok kitöltése után fontos a megadott adatokat ellenőrizni. Ezt követően kerülhet sor a regisztráció elektronikus továbbítására. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Regisztrált igénybe vevő a rögzített és tárolt adatokhoz a regisztrációs felületén férhet hozzá és a regisztráció során megadott adatait bármikor jogosult megváltoztatni, illetve regisztrációját törölni. Igénybe vevő jogosult és egyben köteles a megváltozott adatait a rendszerben módosítani, hogy a feltöltött adatai a valóságnak megfelelőek, pontosak és naprakészek legyenek. Amennyiben az igénybe vevő által megadott adat megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, akkor Szolgáltató jogosult törölni a regisztrációt. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatot ad meg. Ilyen esetekben az igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

4. Panaszkezelés

 

Panaszügyintézés helye: Brigitta Medical Beauty

Levelezési cím: 1118 Homonna u. 2-4

Elektronikus levelezési cím: brigittakelemen@gmail.com

Internetes cím: www.kozmetikashop.hu

Telefonszám: : 06203146541

 

Igénybe vevő fogyasztó a Szolgáltatónak az áru igénybe vevő fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti Szolgáltatóval.

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az igénybe vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a igénybe vevőnek átadja; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a igénybe vevőnek legkésőbb - a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan írtak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:az igénybe vevő neve, lakcíme; a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; az igénybe vevő panaszának részletes leírása, a igénybe vevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke; a Szolgáltató nyilatkozata a igénybe vevő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges; a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a igénybe vevő aláírása;a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

Az írásbeli panaszt Szolgáltató – az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az igénybe vevőt írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti és megadja az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

 

Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

5. Online vitarendezés, békéltető testület

 

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

 

A rendelet az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére alkalmazandó, amelynek során a jogvita rendezésére a 2013/11/EU irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerint jegyzékbe vett alternatív vitarendezési fórum közreműködésével és egy európai online vitarendezési platformon keresztül kerül sor.

 

Az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződés olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a kereskedő vagy a kereskedő közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat.

 

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében. Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

 

 

Békéltető testület

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület.

 

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előző bekezdés szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető testülethez.

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

………………….. Békéltető Testület

Cím: …………………………………………….

Levelezési cím: ………………………………….

E-mail cím: ………………………………….

Fax: ……………………………………………..

Telefon:………………………………………..

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ érhető el az alábbi honlapon:

http://www.bekeltetes.hu/

 

 

6. Felelősség

 

A honlapot minden igénybe vevő kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

Szolgáltató nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét.

A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek. Szolgáltató a honlap, illetve bármely részének igénybevételéből – így különösen megtekintéséből, lementéséből vagy elérhetetlenségéből, a honlap és szolgáltatásai elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából, az adatok töröléséből vagy elveszéséből, a szolgáltatás korlátozásából vagy kizárásból – eredő mindennemű kár megtérítését kizárja.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által üzemeltetett külső weboldalak tartalmáért Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal.

Igénybe vevő által megadott adatokért kizárólag igénybe vevő tartozik felelősséggel. Amennyiben igénybe vevő által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, illetve jogsértők, Szolgáltató jogosult azokat törölni. Kizárható minden olyan igénybe vevő, aki jogsértő vagy ismételten megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg. Ilyen esetekben igénybe vevő semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz a Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.

Szolgáltató nem felelős az abból származó kárért, hogy a felhasználó adatai védelméről nem gondoskodott megfelelően, pl. jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

 

Mivel az Internet nyitott és nem tekinthető biztonságos hálózatnak, az azon továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése vagy bármely más egyéb hiba folytán keletkező károk tekintetében a Szolgáltató kártérítési felelősségét kizárja.

A honlapon található információk pontosságával kapcsolatosan kizárja a Szolgáltató a felelősségét azon esetekben, amikor nyilvánvalóan szám, vagy betűelírás, vagy ehhez hasonló körülmény áll fenn (pl. irreálisan alacsony ár, még akciók esetében is).

7. Adatkezelés

Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos információkat, jogokat és kötelezettségeket külön dokumentum, az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza.

8. Egyéb rendelkezések

A honlap és annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik, Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül részben vagy egészben történő bármilyen jellegű felhasználása tilos, kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt szabad felhasználás eseteit.

 

A honlap minden igénybe vevőjére a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek vonatkoznak.

 

Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.